Vendimet
Vendim nr. 544, datë 20.09.2018
Për një ndryshim në Vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 526 datë 14.06.2018 “Për hapjen e procedurës së Hetimit Paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë”