Vendimet
Vendim nr. 543, datë 20.09.2018
Për mos klasifikim si përqendrim të njoftimit për transferimin e 85% të kuotave të shoqërisë CC TIRANA SHPK tek COMDATA S.p.A.