Vendimet
Vendim nr. 537, datë 20.07.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të aksioneve të BFSE HOLDING B.V tek shoqëria AMRYTA CAPITAL LLP.