Vendimet
Vendim nr. 535, datë 17.07.2018
Për vendosje gjobe ndaj ndërmarrjeve “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO” SHPK për marrëveshje të ndaluar në tregun e prokurimeve publike