Vendimet
Vendim nr. 528, datë 25.06.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej XX% të aksioneve të Autovizion SHA tek Bolv Oil SHA