Vendimet
Vendim nr. 518, datë 22.05.2018
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për “Ujësjellës Kanalizime Skrapar” SHA