Vendimet
Vendim nr. 517, datë 22.05.2018
Rekomandime lidhur me masat rregulluese në tregun e transportit ndërkombëtar detar të udhëtarëve dhe automjeteve