Vendimet
Vendim nr. 513, datë 17.05.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej XX% të aksioneve të “TV KLAN” SHA nga Z. Ervin Gjikola tek Z. Aleksandër Frangaj