Vendimet
Vendim nr. 500, datë 07.03.2018
Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prokurimeve publike për ndërmarrjet “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO” SHPK