Vendimet
Vendim nr. 541, datë 04.09.2018
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 531, datë 25.06.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar ndaj ndërmarrjes "EKMA Albania" SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës