Vendimet
Vendim nr. 533, datë 05.07.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION