Vendimet
Vendim nr. 523, datë 07.06.2018
Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e tregëtimit të produkteve ushqimore të cilat mbartin markën “Conad” në Republikën e Shqipërisë, konkretisht ndaj ndërmarrjes “Conad Albania” SHPK