Vendimet
Vendim nr. 532, datë 25.06.2018
Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 509, datë 02.05.2018 “Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta, për produktin TPL e brendshme”