Vendimet
Vendim nr. 529, datë 25.06.2018
Mbi  ndryshimin e kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina