Vendimet
Vendim nr. 526, datë 14.06.2018
Për hapjen e procedurës së Hetimit Paraprak në tregun e ndërmjetësimit në sigurime nga bankat e nivelit të dytë