Vendimet
Vendim nr. 524, datë 14.06.2018
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK