Vendimet
Vendim nr. 530, datë 25.06.2018
Për dhënien e disa rekomandimeve për Autoritetin e Mediave Audiovizive