Vendimet
Vendim nr. 512, datë 17.05.2018
Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në ‘Tregun e qiradhënies të ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve  Agro-Ushqimore në qytetin e Tiranës’