Vendimet
Vendim nr. 522, datë 07.06.2018
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për “Ujësjellës Gramsh” SHA