Vendimet
Vendim nr. 521, datë 07.06.2018
Për dhënien e rekomandimeve për Projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores ‘Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa kategorive të ndihmës shtetërore’”