Vendimet
Vendim nr. 520, datë 31.05.2018
Për dhënien e rekomandimeve për metodologjinë e përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit