Vendimet
Vendim nr. 519, datë 31.05.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet krijimit të një shoqërie të përbashkët, “Shushica Hydropower” SHPK, nga “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” SHPK