Vendimet
Vendim nr. 515, datë 22.05.2018
Detyrimi për t’u informuar nga bankat e nivelit të dytë në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të Vendimit Nr. 453, datë 07.03.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve për Bankën e Shqipërisë, Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe Bankat e nivelit të dytë” të Komisionit të Konkurrencës.