Vendimet
Vendim nr. 511, datë 10.05.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit në lidhje me përftimin e  kontrollit të përbashkët nga BMW dhe Daimler AG mbi disa shoqëri