Vendimet
Vendim nr. 510, datë 10.05.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 6.50 % të aksioneve të  INTELLIGENT APPS GMBH, nga HNH GROUP LTD tek DAIMLER MOBILITY SERVICES GMBH