Vendimet
Vendim nr. 507, datë 02.05.2018
Mbi  autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës prej 100 % të shoqërisë InRE SHPK  tek Z.Grigor JOTI dhe Z.Plarent KRISTO