Vendimet
Vendim nr. 506, datë 29.03.2018
Për hapjen procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prokurimeve publike për ndërmarrjet “Tea-D” SHPK dhe “A.E.K & CO” SHPK