Vendimet
Vendim nr. 505, datë 29.03.2018
Për mbylljen e hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit dhe dhënien e rekomandimit për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural