Vendimet
Vendim nr. 504, datë 29.03.2018
Mbi përftimin e kontrollit të shoqërisë VALTELINA SHPK nga shoqëria ALB-ERK SHPK