Vendimet
Vendim nr. 494, datë 24.01.2018
Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të plotë të shoqërisë MAK ALBANIA SHPK nga shoqëria KASTRATI SHA