Vendimet
Vendim nr. 491, datë 28.12.2017
Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e shërbimit të mirëmbajtjes së pajisjeve fiskale për tregtimin e karburanteve