Vendimet
Vendim nr. 490, datë 20.12.2017
Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e transportit ajror të udhëtarëve ndaj ndërmarrjes Austrian Airlines