Vendimet
Vendim nr. 488, datë 05.12.2017
Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe eksportit të duhanit