Vendimet
Vendim nr. 489, datë 20.12.2017
Për miratimin e rregullores "Për Kategoritë e Marrëveshjeve të Transferimit të Teknologjisë”