Vendimet
Vendim nr. 486, datë 05.12.2017
Për “Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit të ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga  CTH Invest S.A. me Ferrara Candy Company Holdings Inc.”