Vendimet
Vendim nr. 482, datë 16.11.2017
Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Energjisë në lidhje me kushtet e licencës së aktivitetit të furnizimit të gazit natyror