Vendimet
Vendim nr 27 dt12.12.2005
Vendim per vendosje gjobe ndaj AMC sh.a.