Vendimet
Vendim nr 26 dt 2.12.2005
Vendim per terheqje te dhenash nga Amc Sh.a.