Vendimet
Vendim nr. 476, datë 05.10.2017
Zbatimi i Vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 390, datë 22.12.2015 dhe mbyllja e hetimit të thelluar në të gjitha segmentet e tregut të ngarkim- shkarkimit, importit, depozitimit dhe shitjes me shumicë të produktit gaz i lëngshëm për konsum familjar dhe biznes