Vendimet
Vendim nr. 474, datë 14.09.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet blerjes së disa aseteve,
detyrimeve dhe marrëdhënieve ligjore të ndërmarrjes Veneto Banca S.p.A nga Intesa
Sanpaolo S.p.A