Vendimet
Vendim nr. 472, datë 14.09.2017
Mbyllja e Hetimit Paraprak në tregun e tregtimit të produkteve lëndë e parë
për prodhimin e brumërave për bukë dhe nën produktet e saj, konkretisht ndaj
ndërmarrjes “Nelly” SHPK”.