Vendimet
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimin si jashtë kompetence të ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjelljen e ankesës pranë Autoritetit tëMediave Audiovizive