Vendimet
Vendim nr. 462, datë 23.05.2017
Për “Hapjen e proçedurës së hetimit paraprak në tregun e tregëtimit të produkteve lëndë e parë për prodhimin e brumrave për bukë dhe nën produktet e saj, konkretisht ndaj ndërmarrjes “Nelly” SHPK.”