Vendimet
VENDIM nr. 449, datë 21.02.2017
Për miratimin e Raportit Vjetor "Mbi veprimtarinë e Autoritetit të
Konkurrencës për vitin 2016 dhe sfidat kryesore për vitin 2017”