Vendimet
VENDIM nr. 444, datë 30.11.2016
“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e përpunimit dhe tregtimit të qumështit të ambalazhuar dhe nënprodukteve të tij ndaj shoqërive “Lufra” Shpk dhe “Erzeni” Shpk dhe dhënien e rekomandimeve për rritjen e konkurrencës në tregun përkatës”.