Vendimet
VENDIM nr.442, datë 22.11.2016
“Për disa rekomandime mbi projekt/ligjin “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin nr. 8691, datë 16.11.2000 “Për prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe të cigareve”, të ndryshuar"