Vendimet
VENDIM nr.441, datë 22.11.2016
“Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në tregun e prokurimit publik të shërbimit të konsulencës”