Vendimet
Vendim nr 55 dt. 11.9.2007

 Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes së 75%+1 të aksioneve të Sigma sha nga shoqëria TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)”