Vendimet
Vendim nr 54 dt. 4.9.2007

 Mbi Njoftimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitblerjes 76% të aksioneve në Albtelekom Sh.a tek Çetel S.A”