Vendimet
Vendim nr 50 dt. 21.3.2007

Per Vendosje gjobe ndaj shoqërive që veprojnë në tregun e sigurimit të detyrueshëm, për produktin Policë Kufitare.